I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu HerbalBeauty.pl w szczególności sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.HerbalBeauty.pl/ przez Herbal Beauty Care Karol Wujec z siedzibą przy ulicy Sękocińskiej 11A/10, 02-313 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG), nr NIP:7122878871, REGON:147297670.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.HerbalBeauty.pl/kontakt
  2. Adresu poczty elektronicznej: sklep@HerbalBeauty.pl
  3. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy pod numerami telefonów: +48 784 488 790 lub 22 243 15 88
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem http://www.herbalbeauty.pl/RegulaminHB20141222.pdf w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, jego utrwalenie poprzez zapisanie na nośniku danych i/lub wydrukowanie.

 

II. Definicje:

 1. Sklep - strona internetowa http://www.HerbalBeauty.pl/ za pośrednictwem której możliwe jest w szczególności składanie Zamówień
 2. Sprzedawca - Karol Wujec prowadzący działalność gospodarczą Herbal Beauty Care Karol Wujec z siedzibą przy ulicy Sękocińskiej 11A/10, 02-313 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG), nr NIP:7122878871, REGON:147297670.
 3. Użytkownik - każda osoba przeglądająca stronę Sklepu.
 4. Klient - osoba dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu
 5. Towar - produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, których opis prezentowany jest przy każdym z nich.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj towaru, jego ilość, sposób zapłaty oraz dostawy.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

III. Warunki korzystania ze Sklepu http://www.HerbalBeauty.pl/

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
  1. Dostęp do komputera podłączonego do sieci Internet.
  2. Posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej
  3. Włączenie w przeglądarce obsługi Javascript oraz plików Cookies
 2. W szczególności, do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
  1. Dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail)
  2. Aktywnego numeru telefonicznego na terenie Polski
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność mającą na celu zapoznanie się z treścią prezentowaną na stronach Sklepu
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Korzystania ze Sklepu nie zakłócając w sposób umyślny jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie do tego celu specjalnych programów i/lub urządzeń.
  2. Korzystania z treści zawartych w Sklepie jedynie na użytek osobisty
   1. W szczególności zabronione jest pobieranie zawartych na stronach Sklepu treści w tym zdjęć, tekstów, opisów oraz filmów w celach komercyjnych
  3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Składanie Zamówienia 

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta:
  1. aktywnego adresu e-mail.
  2. aktywnego numeru telefonu na terytorium Polski
  3. adresu dostawy znajdującego się na terytorium Polski
 2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest:
  1. dokonanie akceptacji Regulaminu
  2. potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca umożliwia dwie formy składania Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://www.HerbalBeauty.pl/
  1. Poprzez jednorazowe podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
   1. adresu e-mail
   2. imienia
   3. nazwiska
   4. adresu dostawy (znajdującego się na terenie Polski)
   5. numeru telefonu (znajdującego się na terenie Polski)
  2. Poprzez założenie konta w Sklepie
   1. Prowadzenie konta przez sklep jest usługą bezpłatną
   2. Posiadanie konta umożliwia:
    1. Przeglądanie poprzednich zamówień
    2. Sprawdzenie statusu bieżącego zamówienia.
    3. Podanie różnych adresów do dostawy i do rachunków
    4. Po przekazaniu stosownego oświadczenia woli, otrzymywanie ofert specjalnych
    5. Po przekazaniu stosownego oświadczenia woli, otrzymywanie newslettera
   3. Usunięcie konta jest możliwe w każdym momencie poprzez przycisk dostępny po zalogowaniu „Usuń konto", bądź po przesłaniu do Sklepu przez Klienta żądania jego usunięcia na adres e-mail i/lub listownie na adres siedziby Sklepu.
  3. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail.
  1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@HerbalBeauty.pl, zawierającą:
   1. Nazwę Towaru znajdującego na stronie internetowej Sklepu
   2. Ilość zamawianych sztuk poszczególnych Towarów
   3. Imię i Nazwisko osoby zamawiającej
   4. Adres dostawy znajdujący się na terenie Polski
   5. Aktywny numer telefonu znajdujący się na terenie Polski
   6. Sposób dostawy wybrany spośród form udostępnianych przez sklep
  2. Prawidłowo złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sklep poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej:
   1. Opis zamawianego Towaru
   2. Jednostkową oraz zbiorczą cenę zamówionego Towaru wraz z podatkiem
   3. Całościowy koszt zamówienia wraz z dostawą
   4. Numer zamówienia
   5. Adres dostawy wraz z wybranym sposobem jej przeprowadzenia
   6. Adres na rachunku
   7. Dane niezbędne do dokonania płatności
  3. W przypadku zamówień za pośrednictwem adresu e-mail jedyną możliwą formą płatności jest przelew na konto Sklepu:
   Herbal Beauty Care Karol Wujec
   ul. Sękocińska 11A/10
   02-313 Warszawa
   ING Bank Śląski, numer konta bankowego: 36 1050 1041 1000 0091 4829 8533
  4. Wpłata za zamówienie powinna być poprzedzona potwierdzeniem jego poprawności za pośrednictwem adresu e-mail użytego do złożenia zamówienia.
  5. Zamówienia składane za pośrednictwem adresu e-mail mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym że przyjmowane do realizacji są jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Niezależnie od formy składania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego złożenia zawierające:
  1. Opis zamawianego Towaru
  2. Jednostkową oraz zbiorczą cenę zamówionego Towaru wraz z podatkiem
  3. Wyszczególnienie dodatkowych kosztów (o ile występują)
  4. Całościowy koszt zamówienia wraz z dostawą
  5. Wybrany sposób dostawy
  6. Sposób kontaktu ze Sklepem
  7. Wybraną metodę i terminu płatności
  8. Numer zamówienia
  9. Adres dostawy wraz z wybranym sposobem jej przeprowadzenia
  10. Adres na rachunku
  11. Regulamin
  12. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz Warunki odstąpienia od umowy
 7. Niezależnie od formy składania zamówienia Sklep przesyła na podany w zamówieniu adres e-mail aktualny status zamówienia, w szczególności:
  1.  „Płatność zaakceptowana" - status informujący o zaakceptowaniu płatności
  2. „W trakcie realizacji" - status informujący o przygotowywaniu zamówienia do wysyłki.
  3. „Wysyłka" - status informujący o wysłaniu przesyłki.
  4. „Doręczone" - status informujący o doręczeniu przesyłki.
  5. „Rezygnacja" - status informujący o rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 8. Wysłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.
 9. Przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia złożenia zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty na umowę sprzedaży złożonej przez Klienta
 10. Zawarcie umowy następuje w chwili przesłania przez klienta potwierdzenia akceptacji treści złożonego zamówienia, regulaminu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy wraz ze zgodą na realizację tegoż zamówienia.
 11. Udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz dołączenie do przesyłki zawierającej zamówiony Towar wydrukowanej specyfikacji w formie rachunku.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.

 

V. Warunki dostawy:

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i jest realizowana na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Dostawa jest realizowana niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia.
 3. Koszt dostawy jest każdorazowo wskazywany w Zamówieniu i każdym jego podsumowaniu.
 4. Klient może wybrać jeden spośród sposobów dostawy prezentowanych w podsumowaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności: art. 556 oraz 5561 - 5565 Kodeksu Cywilnego.

 

VI. Sposoby płatności oraz ceny Towarów

 1. Klient może wybrać metodę płatności w zależności od sposobu składania zamówienia:
  1. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu:
   1. Płatność elektroniczna, za pośrednictwem udostępnionego Klientom systemu płatności od zewnętrznego dostawcy (np. PayU) obejmująca:
    1. Szybki przelew
    2. Płatność Kartą
   2. Płatność gotówką za pobraniem, płatność dokonywana dostawcy w momencie odbioru przesyłki - w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, a jego wysyłka zostaje rozpoczęta niezwłocznie po ww. przyjęciu.
   3. Przelew bankowy na rachunek Sklepu:
    Herbal Beauty Care Karol Wujec
    ul. Sękocińska 11A/10
    02-313 Warszawa
    ING Bank Śląski, numer konta bankowego: 36 1050 1041 1000 0091 4829 8533
    w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, zaś wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu uiszczenia przez Klienta opłaty za zamówienie.
  2. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem adresu e-mail:
   1. Przelew bankowy na rachunek sklepu:
    Herbal Beauty Care Karol Wujec
    ul. Sękocińska 11A/10
    02-313 Warszawa
    ING Bank Śląski, numer konta bankowego: 36 1050 1041 1000 0091 4829 8533
    w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, zaś wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu uiszczenia przez Klienta opłaty za zamówienie.
 2. Ceny Towarów, Dostaw, oraz ewentualnych innych składowych ceny końcowej zamówienia są podawane wraz ze wszystkimi składowymi jak podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Ceny Towarów, Dostaw, oraz ewentualnych innych składowych ceny końcowej zamówienia są podawane w złotych polskich.

 

VII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 2. 14 dniowy termin liczy się od dania dostarczenia przesyłki (jej fizycznego odebrania), lub w przypadku usługi, od dnia zawarcia umowy.
 3. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży prześle Klientowi potwierdzenie jego złożenia na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 4. Jeżeli klient wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona przez Klienta, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z tym że Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 8. Aby odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@HerbalBeauty.pl, lub listownie na adres Sklepu: Herbal Beauty Care Karol Wujec, ul. Sękocińska 11A/10, 02-131 Warszawa.
 9. Kupujący może sformułować odstąpienie samodzielnie, bądź skorzystać ze wzoru podanego poniżej, jak i nieprzerwanie dostępnego pod adresem http://www.herbalbeauty.pl/Odstapienie_Wzor.pdf
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  Herbal Beauty Care Karol Wujec,
  ul. Sękocińska 11A/10,
  02-131 Warszawa.

  Ja [imię, nazwisko Klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
  Adres e-mail:[adres e-mail użyty do złożenia Zamówienia]
  Imię i Nazwisko [imię, nazwisko Klienta]
  Adres: [adres Klienta]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 11. Przesyłkę ze zwrotem należy nadać na adres Sklepu: Herbal Beauty Care Karol Wujec, ul. Sękocińska 11A/10, 02-131 Warszawa.
 12. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą:
  1. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje:

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje także w związku z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, niewłaściwym funkcjonowaniem Sklepu lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:Herbal Beauty Care Karol Wujec, ul. Sękocińska 11A/10, 02-131 Warszawa, i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@HerbalBeauty.pl i/lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http://www.herbalbeauty.pl/kontakt
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru, klient powinien dostarczyć na adres Sklepu (Herbal Beauty Care Karol Wujec, ul. Sękocińska 11A/10, 02-131 Warszawa) reklamowany Towar oraz jeżeli to możliwe dowód jego zakupu.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny zawierać:
  1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej problem
  2. Adres e-mail zgłaszającego
  3. Adres korespondencyjny zgłaszającego
  4. Rodzaj i możliwie szczegółowy opis zaistniałego problemu
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dania jej otrzymania, wezwie Klienta do jej uzupełnienia w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamowanego towaru w wysokości wynikającej z najtańszej, zwykłej przesyłki oferowanej przez Pocztę Polską, o ile strony nie ustalą inaczej.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci poniesione przez Klienta koszty związane z zakupem Towaru.
 10. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych w Sklepie Towarów.

 

IX. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
  1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
  2. Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

X. Postanowienia końcowe:

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
  1. O wszelkich zmianach, każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
  2. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
  3. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
  4. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
  5. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Sklep HerbalBeauty.pl w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie korzysta z plików cookies. W każdym czasie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez ustawienia w Twojej przeglądarce. Potwierdź zapoznanie się z Polityką Plików Cookies, aby nie otrzymywać więcej tego komunikatu lub przejdź w menu do Polityki prywatności sklepu HerbalBeauty.pl, aby dowiedzieć się więcej.